نخستین استارتاپ الگوسازی در جهان

کارآفرینی در پنج دقیقه

نیاز به پشتیبانی دارید

درباره این برنامه

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

سرگذشت بهروز فروتن بنیانگذار صنایع غذایی بهروز از ابتدا تا موفقیت نهایی

جلسات این برنامه

کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت اول(صنایع غذایی بهروز)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت دوم(صنایع غذایی مهرام)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت سوم(گروه صنعتی بوتان)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت چهارم (کارخانه سن ایچ)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت پنجم(کارخانه تاژ)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت ششم(گروه صنعتی سیماران)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت هفتم (شرکت صنایع امرسان)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن

برنامه های مرتبط

فرمول موفقیت نهایی در ایران

فرمول موفقیت نهایی

کارآفرینی در پنج دقیقه

رایگان