نخستین استارتاپ الگوسازی در جهان

کارآفرینی در پنج دقیقه

نیاز به پشتیبانی دارید

درباره این برنامه

نمایش بیشتر
نمایش کمتر

سرگذشت بهروز فروتن بنیانگذار صنایع غذایی بهروز از ابتدا تا موفقیت نهایی

جلسات این برنامه

کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت اول(صنایع غذایی بهروز)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت دوم(صنایع غذایی مهرام)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت سوم(گروه صنعتی بوتان)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت چهارم (کارخانه سن ایچ)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت پنجم(کارخانه تاژ)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت ششم(گروه صنعتی سیماران)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت هفتم (شرکت صنایع امرسان)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت هشتم(بیمارستان محب)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت نهم(عبیدی)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت دهم(آموزشگاه های زبان ملل)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت یازدهم (رستوران های زنجیره ای رفتاری)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت دوازدهم(شرکت سبزان)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت سیزدهم(مجتمع زیبایی دادفر)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت چهاردهم(بهرویان)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت پانزدهم(هلو)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت شانزدهم(تاکسی بیسم ایران)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت هفدهم(کلوچه نادری)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت هجدهم(حمل و نقل بین المللی)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت نوزدهم(زر ماکارون)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت بیستم(آموزشگاه سفیر)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت بیست و یکم(گروه صنعتی رازی)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت بیست و دوم(کافه لمیز)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن

برنامه های مرتبط

فرمول موفقیت نهایی در ایران

فرمول موفقیت نهایی

کارآفرینی در پنج دقیقه

رایگان