نخستین استارتاپ الگوسازی در جهان

کارآفرینی در پنج دقیقه

نیاز به پشتیبانی دارید

درباره این برنامه

جلسات این برنامه

کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت اول(صنایع غذایی بهروز)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت دوم(صنایع غذایی مهرام)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت سوم(گروه صنعتی بوتان)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت چهارم (کارخانه سن ایچ)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت پنجم(کارخانه تاژ)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت ششم(گروه صنعتی سیماران)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت هفتم (شرکت صنایع امرسان)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت هشتم(بیمارستان محب)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت نهم(عبیدی)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت دهم(آموزشگاه های زبان ملل)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت یازدهم (رستوران های زنجیره ای رفتاری)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت دوازدهم(شرکت سبزان)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت سیزدهم(مجتمع زیبایی دادفر)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت چهاردهم(بهرویان)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت پانزدهم(هلو)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت شانزدهم(تاکسی بیسم ایران)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت هفدهم(کلوچه نادری)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت هجدهم(حمل و نقل بین المللی)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت نوزدهم(زر ماکارون)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت بیستم(آموزشگاه سفیر)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت بیست و یکم(گروه صنعتی رازی)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن
کارآفرینی در پنج دقیقه قسمت بیست و دوم(کافه لمیز)
00 ساعت و 59 دقیقه
پخش
نیاز به مشترک شدن

برنامه های مرتبط

فرمول موفقیت نهایی در ایران

فرمول موفقیت نهایی

کارآفرینی در پنج دقیقه

رایگان