دوره های آموزشی

The very first thing that you might wish to accomplish in order to lawfully embrace a psychological support pet is to submit your letter of purpose into the regional ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to register esa Animals) to get your own ESA accredited. ESA acceptance is quick simple, and cheap. This informative write-up will allow you to fill these forms out, and Additionally, there are some distinct requirements that must be met on your application to be accredited and apply it.

برنامه های آینده

برنامه های جدید وب سایت یادگاری ...
سطح متوسطه
دوره غیرحضوری
تومان

تعاونگران برتر ایران

مجموعه برنامه تعاونگران بزرگ ایران به بررسی شرایط تعاونگران و مدیران تعاونی های بزرگ ایران ، آموزش اصول و مبانی راه اندازی تعاونی ها می پردازد
سطح مبتدی
دوره حضوری
تومان

کارآفرینی در پنج دقیقه

مجموعه برنامه کارآفرینی در پنج دقیقه به برسی سریع و اجمالی زندگینامه و عوامل موفقیت کارآفرینان بزرگ ایران می پردازد
سطح پیشرفته
دوره غیرحضوری
تومان

کتاب صوتی

مجموعه کتاب های صوتی زندگینامه کارآفرینان بزرگ ایرانی
سطح پیشرفته
دوره حضوری
تومان

کیمیاگر

مجموعه برنامه کیمیاگر گفتگو و بحث درباره مسیر فعالیت کسب و کارهای موفق ایران
سطح نیم حرفه ای
دوره غیرحضوری
تومان

مجموعه برنامه فرمول موفقیت نهایی

برنامه فرمول موفقیت نهایی به بررسی موشکافانه و دقیق زندگی نامه کارآفرینان بزرگ ایرانی و اشاره به دلایل موفقیت آنها می پردازد
سطح متوسطه
دوره وبیناری
تومان